Dyk ned i vores materialer

Handelsbetingelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER:

1. Definitioner

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs og leverings-betingelser: “CONZEPT” betyder Conzept International ApS, CVR-nr. 26627362. “Køber” betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til CONZEPT. “Produkt” betyder et eller flere produkter eller serviceydelser fra CONZEPT. “Salgs- og leveringsbetingelser” betyder disse salgs- og leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.

2. Gyldighed

2.1. Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Produkter fra CONZEPT, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2.2. Købers almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår finder ikke anvendelse på Købers indkøb af Produkter fra CONZEPT, uanset om Køber har henvist til sine almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår i Købers ordre eller andet sted.
2.3. CONZEPT forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på www.conzept-int.dk.

3. Tilbud, ordre og accept

3.1. Alene skriftlige ordrer fra Køber modtages, og den afgivne ordre er bindende for Køber.
3.2. Der er indgået en bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra CONZEPT.
3.3. Hvis CONZEPT afgiver et tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis det ikke er accepteret af Køber senest 3 dage fra tilbuddets dato.
3.4. Afviger en ordrebekræftelse fra CONZEPT fra Købers ordre, og vil Køber ikke acceptere afvigelsen, skal Køber inden 3 dage fra ordrebekræftelsens dato give CONZEPT skriftlig meddelelse herom. I modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.
3.5. Ændringer eller tillæg til den oprindelige ordre er kun bindende for CONZEPT, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå til Køber fra CONZEPT.

4. Produktinformation

4.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder CONZEPT hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.
4.2. CONZEPT forbeholder sig ejendomsretten over alle designs, tegninger og tekniske specifikationer som er udviklet af CONZEPT og som indgår i udviklingen af produktet. Materialet må ikke kopieres, gengives, videregives eller på anden måde overgives til uvedkommende tredjepart. Materialet skal tilbageleveres til CONZEPT efter samarbejdets ophør.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er i danske kroner eksklusive moms mv. med mindre andet er angivet på tilbud, ordrebekræftelser og eller andre referencer.
5.2. Betaling opkræves ved faktura, og betaling skal ske inden for den på fakturaen fastsatte betalingsfrist.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Køber betale renter af det forfaldne beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Desuden er CONZEPT berettiget til at opkræve rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og et kompensationsbeløb efter rentelovens bestemmelser.
5.4. Ved betaling efter forfaldstidspunktet forbeholder CONZEPT sig retten til at gøre fremtidige leverancer til Køber betinget af kontant betaling eller forudbetaling.
5.5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor CONZEPT og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Conzept International ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer Conzept International ApS ejendomsforbehold.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Levering sker i henhold til ordrebekræftelsen.
7.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, hvis samtlige oplysninger eller informationer fra Køber, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet er kommet til CONZEPT’s kundskab.
7.3. Hvis CONZEPT på Købers vegne påtager sig at sørge for transport af Produktet efter Købers udtrykkelige bestilling og anvisning, garanterer CONZEPT på ingen måde, at dette sker på den for Køber billigste måde.
7.4. CONZEPT tegner kun forsikring, hvis dette udtrykkeligt er aftalt med Køber. Som udgangspunkt tegnes kun en standardforsikring, medmindre andet fremgår af aftalen

8. Forsinkelse

8.1. CONZEPT er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger som følge af forsinket levering af Produkter fra CONZEPT, medmindre CONZEPT har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Fordringshavermora

9.1. Undlader Køber, efter leveringstiden er kommet, at afhente Produktet eller give instruks om forsendelse, er CONZEPT berettiget til at oplagre og forsikre Produktet for Købers regning.
9.2. Undlader Køber trods skriftlig opfordring hertil at afhente varen, er CONZEPT berettiget til at bortsælge Produktet bedst muligt for Købers regning. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter Købers anvisning.
9.3. Påføres CONZEPT tab i forbindelse med Købers fordringshavermora, har CONZEPT krav på erstatning.

10. Reklamation og undersøgelsespligt

10.1. Køber skal undersøge Produktet ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til CONZEPT.

11. Mangler

11.1. Afhjælpning af mangler ved Produktet, der skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, vil efter CONZEPT´s valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering, hvis Køber rettidigt og behørigt
har reklameret i overensstemmelse med pkt.10.1. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende og er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Køber måtte blive påført i forbindelse med CONZEPT’s udbedring eller omlevering.
11.2. Mangler opstået på grund af forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering, tilslutning eller betjening, ulykke, reparation, der ikke er udført eller iværksat af CONZEPT, er ikke omfattet af mangelansvaret for CONZEPT.
11.3. Sker afhjælpning eller omlevering efter pkt. 11.1 ikke indenfor rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt Salgs- og leveringsbetingelserne berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for CONZEPT’s regning, forudsat at dette sker på en fornuftig og rimelig måde, og efter at CONZEPT har accepteret og skriftlig godkendt dette. Ved en sådan reparation hos tredjemand er ansvaret for CONZEPT begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og ansvaret for CONZEPT for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige købesummen for Produktet.

12. Produktansvar

12.1. For skader på personer og ting som følge af en defekt ved de af CONZEPT leverede Produkter (produktansvar) er CONZEPT alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. CONZEPT hæfter ikke for skade på Købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).
12.2. Køber skal friholde CONZEPT for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod CONZEPT, i det omfang CONZEPT, i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, ikke er ansvarlig over for Køber.
12.3. CONZEPT er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger i anledning af, at CONZEPT har leveret et defekt Produkt til Køber, medmindre Køber kan dokumentere, at CONZEPT har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13. Force majeure

13.1. CONZEPT er ansvarsfri for manglende opfyldelse af ordren, der skyldes force majeure, såsom f.eks. naturkatastrofer, krig og mobilisering, oprør, uroligheder, strejker, lockout, anden arbejdsstandsning, indgreb
fra offentlig myndighed/regering, import- eller eksportrestriktioner, ildsvåde, beskadigelse af CONZEPT’s produktionsapparat, manglende eller mangelfuld leverancer fra underleverandør mv. eller nogen anden årsag, som ligger uden for CONZEPT’s kontrol.
13.2. Hvis mangelfri eller rettidig levering er forhindret midlertidigt på grund af en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, suspenderes leveringstiden med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra underleverandører betragtes som force majeure, der suspenderer den af CONZEPT oplyste leveringstid. Hvis hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder CONZEPT sig ret til at annullere den pågældende ordre.

14. Eksport

14.1. Køber er ansvarlig for at sikre, at det Produkt der købes, lovligt kan benyttes i Købers hjemland og til de af Køber forudsatte formål, herunder for Produkternes eventuelle godkendelse fra offentlige myndigheder eller private til import og anvendelse.
14.2. Køber bærer alene alle rembursomkostninger (L/C) og omkostninger til eksternt verificeret dokumentation.

15. Delvis ugyldighed

15.1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i Salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan gennemføres, skal gyldigheden, lovligheden samt gennemførelsen af de øvrige bestemmelser ikke påvirkes eller forringes deraf.

16. Overdragelse af rettigheder og pligter

16.1. CONZEPT er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Købers accept.

17. Lovvalg og værneting

17.1. Enhver tvist mellem CONZEPT og Køber, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed eller forståelsen af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb (CISG).
17.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Vi bruger cookies til funktionalitet og statistik og til målrettet markedsføring.
Ved at trykke ‘Accepter’ giver du samtykke til dette.

Lavet af IT Stack ApS